داستان خسرو به زبان فارسی

دوست من
این نماز من است که شما ممکن است از حقیقت عیسی مسیح می شناسید. چه کسی تو را دوست دارد و آنقدر مرده برای گناهان خود را. لطفا از طریق این وبلاگ هنوز وجود هرگونه سوال. لطفا برای من ایمیل sabirali@nurul-Haque.org
دوستان شما
صابر علی


Download فارسى e-Books ( Persian )Download
Source from FarsiNet

The Weary Traveler (Persian of Iran)

This film tells the story of Mehrdad, a man seeking a better life for his family. But when everything he has is taken away from him, he is left with no where to turn. Empty handed, he turns to an old friend who is able to help him out in more was than one. What will happen though when his wife discovers his secret...

" "Nurul-Haque" The Light Of Truth a wing of Ministry of Grace